Mietflächen

Freie Flächen

Geschoss Nutzung Fläche teilbar Bauteil Verfügbarkeit
13. OG Terrasse (100%) ca.       190 m² nein - ab 01.03.2018
13. OG Büro ca.       178 m² nein - ab 01.03.2018
12. OG Büro ca.       416 m² nein - ab 01.03.2018
11. OG Büro ca.       573 m² nein - ab 01.03.2018
8. OG Büro ca.     1.373 m² ja - ab 01.03.2018
7. OG Balkon (100%) ca.         17 m² nein - ab 01.03.2018
7. OG Büro ca.    1.372 m² ja - ab 01.03.2018
6. OG Büro ca.    1.396 m² ja - ab 01.03.2018
5. OG Büro ca.    1.396 m² ja - ab 01.03.2018
4. OG Büro ca.       822 m² nein - ab 01.03.2018
1. OG Büro ca.    1.222 m² ja - ab 01.03.2018
EG Sonderfläche*
Bistro mit Terrasse
ca.       479 m² nein - ab 01.03.2018
1. UG Lager ca.       119 m² nein - ab 01.03.2018
2. UG Lager ca.       275 m² nein - ab 01.03.2018
2. UG Stellplatzschlüssel
für Büro
Summe ca.   9.828 m²
1. UG Stellplätze              28 ja ab 01.03.2018
2. UG Stellplätze              64 ja ab 01.03.2018
Alle Angaben vorbehaltlich Vermietung.